KK PIROT PRVI PUT OD OSNIVANJA POSTAO ČLAN PRVE LIGE

Prvi put u svo­joj istori­ji, KK Pirot }e igrati u Ko{ark{koj ligi Srbi­je. Tim povodom ju~e je del­e­gaci­ja, u kojoj su bili gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}, direk­tor SC Nenad \or|evi} i predsed­nik klu­ba Du{an Dim­itri­je­vi}, bila u Beogradu i sasta­la se sa predsed­nikom Ko{arka{kog saveza Srbi­je Pre­dragom Danilovi}em.