GG NAJBOLJE ZA PIROT O RUŠENJU BILBORDA

GG Najbol­je za Pirot, danas je odr‘ala kon­fer­en­ci­ju za medi­je na kojoj je bilo re~i o ru{enju bil­bor­da na kojem je postavl­jen plakat ove grupe gra|ana.