ZA LOKALNE IZBORE U DIMITROVGRADU DO SADA PREDATO 5 IZBORNIH LISTA, U BABUŠNICI ČETIRI I BELOJ PALANCI DVE

Za lokalne izbore u Dim­itro­v­gradu do sada je progla{eno pet izbornih lista: Srp­s­ka narpred­na stran­ka — Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu, lista Socijalisti~ka par­ti­ja Srbi­je — Ivi­ca Da~i}, lista Demokrats­ka par­ti­ja Bugara — Neboj{a Ivanov, lista Dr Vojislav [e{elj — Srp­s­ka radikalna stran­ka i lista Dra­gan Markovi} Pal­ma — Jedin­stve­na Srbi­ja. Za predstoje}e lokalne izbore u Beloj Palan­ci do sada su pre­date dve izborne liste: Srp­s­ka napred­na stran­ka — Alek­san­dar Vu~i} — Za na{u decu i lista Srpske radikalne stranke dr Vojislav [e{elj. Op{tinskoj izbor­noj komisi­ji u Babu{nici do sada su pre­date ~etiri izborne liste za lokalne izbore: SNS-Alek­san­dar Vu~i}-Za na{u decu, koa­li­ciona lista Socijalisti~ka par­ti­ja Srbi­je — Ivi­ca Da~i} — Demokrats­ka par­ti­ja Bugara, lista Mr Milan Sta­menkovi} Singer i lista Soci­jaldemokrats­ka par­ti­ja Srbi­je — Dra­gan Petro­vi}.