USKORO DRUGI DEO PUBLIKACIJE O UMETNIČKOJ ZBIRCI PIROTSKE GALERIJE

Pre neko­liko god­i­na objavl­je­na je pub­likaci­ja autorke Rad­mile Vlatkovi} o umetni~koj zbir­ci Galer­i­je ^edomir Krsti}. Vlatkovi}eva je zavr{ila i dru­gi deo ove publikacije.