U POSLEDNJA ČETIRI DANA NEMA NOVOOBOLELIH OD VIRUSA KORONA U PIROTSKOM OKRUGU

Epidemiolo{ški je znač~ajno da od nedel­je, odnos­no da u posled­n­ja č~etri dana na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga nisu reg­istrovani novooboleli od virusa Covid19. U peri­o­du od 25.maja do 31.maja reg­istrovano je samo 6 novoobolelih,isti~u stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Evi­dent­no je da je sman­je­na cirku­laci­ja virusa u pop­u­laciji, mada su jo{š uvek moguć}i pojedinač~ni sluč~ajevi obolevanja.