PUPS PREDAO ODBORNIČKU LISTU GIK‑u

Grad­skoj izbor­noj komisi­ji, danas je lis­tu predala Par­ti­ja ujed­in­jenih pen­zion­era Srbi­je. Re~ je o tre}inskoj listi sa 19 kan­di­da­ta za odbornike.