POKS O EKONOMIJI I PRIVREDI

Na kon­fer­en­ci­ji za nov­inare koju je odr‘ao Pokret za obnovu kral­jevine Srbi­je u Piro­tu, odborni~ki kan­di­dati pred­stavili su pro­gram za razvoj ekonomi­je i privrede.