PANAJOTOVIĆ: GRAD ULAŽE U PUTNU INFRASTRUKTURU

Bro­jni put­ni prav­ci u gradu i ka seli­ma, ure|eni su sred­stvi­ma iz bud‘eta gra­da i dr‘ave. O radovi­ma koji su u toku, ali i planu {ta }e se radi­ti tokom ove gra|evinske sezone, za na{u tele­viz­iju gov­ori zamenik gradona~elnika Piro­ta, Vido­jko Panajotovi}.