NOVO UPUTSTVO ZA OBAVLJANJE POSTUPKA VTO O TROŠKU RFZO‑a

Po uki­dan­ja vanrednog stan­ja, Republi~ki fond za zdravstveno osig­u­ran­je objavio je novo Uput­st­vo za obavl­jan­je pos­tup­ka van­te­lesne oplod­nje o tro{ku Fon­da. U vreme vanrednog stan­ja sve pro­ce­dure su bile stopi­rane, a parovi koji su zapo~eli van­te­lesnu oplod­nju dobili su pre­poruke da zam­rzu dobi­jene embrione,a embri­o­trans­fere odlo‘e za kas­ni­je.