”NAJBOLJE ZA PIROT” O PROBLEMIMA GRAĐANA U IMOVINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA

Tema dana{nje kon­fer­en­ci­je za nov­inare GG„Najbolje za Pirot„ bili su prob­le­mi gra“|ana u imovin­sko-pravn­im odnosima.