KK„PIROT„ PRVI PUT OD OSNIVANJA POSTAO ČLAN PRVE LIGE

Nakon sedam uza­stop­nih sezona u Dru­goj ligi Koš{arka{ški klub “Pirot” se plasir­ao u Prvu ligu Srbi­je i tako ost­vario viš{edecenijski san mnogih gen­eraci­ja. Plas­man­om u u prvu ligu KK Pirot je postao prvi pirot­s­ki klub koji ć}e zaigrati prvi rang takmič~enja u sportu koji ima sta­tus prvog ran­ga u kolek­tivn­im sportovi­ma. Osvo­jeno je 3. mesto u sezoni 2019./2020. koja je nakon 22 odi­grana kola prek­in­u­ta zbog pan­demi­je korona virusa u sve­tu i posle ~čega su admin­is­tra­tivne odluke defin­isale konač~an plas­man ekipa, samim tim i plas­man u vi{ši i ispadan­je u niž‘i rang,navode iz klu­ba. Uvo|enjem vanrednog stan­ja prek­in­u­ta su sva sport­s­ka takmi~enja u Srbiji,a u utorak 2.juna KSS je izme|u osta­log doneo odluku o pro{irenju Prve lige Srbi­je sa 14 na 16 klubo­va, tako da su se u vi{i rang plasir­ali Radni~ki Kragu­je­vac, Slo­ga Kral­je­vo i tre|eplasirani Pirot. Istori­jskiom uspe­hu KK Pirot sa tren­erom Markom Spasić}em i upravom predvođ|enom predsed­nikom Klu­ba Du{šanom Dimitrijević}em svakako ć}e se najviš{e obradovati gen­eraci­ja koja je daleke 1967.g. igrala č~uveni turnir za plas­man u Prvu ligu Jugoslav­i­je u Piro­tu i ispusti­la š{ansu jer su plas­man ost­var­ili “Slo­van” iz Ljubl­jane i “Mla­da Bosna” iz Sara­je­va, dok je Pirot ostao na 3. mes­tu ‚ispred zagreba~čke “Mla­dosti”, Ivangra­da i “Mavro­va” iz Gos­ti­vara. Za raz­liku od te gen­eraci­je sa Svetislavom Pe{šić}em, Zora­nom Lazarević}em, Mile­tom Jovanovi}ćem [Šircem, Draganom Filipovi}ćem, Jovanom Tričkovi}ćem [Šer­pom, Zora­nom Kostić}em i ostal­i­ma ovo­ga puta se 3. mesto pozlati­lo, a Pirot kona~čno dobio prvoliga{ša. Iz Ko{arka{kog klu­ba Pirot ~Česti­ta­ju svim nekadaš{njim igra~čima, trener­i­ma i uprava­ma, ovo je uspeh koji su i oni gradili. Klub upu}eje ~Čestitke igra~čima, trener­i­ma, upravi Klu­ba, svim ~članovi­ma, lokalnoj samoupravi, medi­ji­ma, pri­jatelji­ma, navija~čima, sim­pa­tiz­er­i­ma Klu­ba i svim žPiro}ancima.