ŠARČEVIĆ: ORGANIZOVANJE EKSKURZIJA I PROSLAVA MATURE POD ODREĐENIM USLOVIMA

Orga­ni­zo­van­je |a~kih ekskurz­i­ja i prosla­va mature bilo je pod znakom pitan­ja zbog epi­demi­je virusa korona. To }e, ipak, usko­ro biti mogu}e, najavlju­je min­istar [ar~evi}, ali pod odre|enim uslovima.