RASTE ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU

Pirot­s­ki sto~ari ve} god­i­na­ma konkuri{u za sred­st­va u organ­skoj proizvod­nji i posti‘u dobre rezul­tate. Man­je je intereso­van­je za organ­sku proizvod­nju u povrtarstvu.