PREDSTAVNICE PIROTA NA TAKMIČENJU ”SRBIJA U RITMU EVROPE” NA PRIJEMU KOD GRADONAČELNIKA

Pirot }e na takmi~enju ”Srbi­ja u rit­mu Evrope” pred­stvl­jati tri devoj~ice. Peva}e Natal­i­ja Tos­ki}, a ple­som }e je prati­ti Lana Sokolovi} i Jelisave­ta Stan~i}. One su izabrane na audi­ci­ji na kojoj je u~estvovalo tridese­tak kan­di­da­ta uzras­ta od 12 do 20 god­i­na. Danas je za njih orga­ni­zo­van pri­jem kod gradona~elnika Pirota.