MINISTAR MLADEN ŠARČEVIĆ RAZGOVARAO SA DIREKTORIMA ŠKOLA IZ PIROTSKOG OKRUGA

Min­istar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvo­ja Mladen [ar~evi} boravio je danas u Piro­tu. Raz­go­varao je sa direk­tori­ma svih osnovnih i sred­njih {kola iz Pirot­skog okru­ga o konkret­nim prob­lemi­ma prosve­tara u Okrugu.