”ZAJEDNO DO ZDRAVLJA” I POSLE EPIDEMIJE VIRUSA KORONA

Zdravst­vo u Srbi­ji i sve­tu posve}eno je bor­bi sa viru­som korona. Pan­demi­ja je zaus­tavi­la real­izaci­ju bro­jnih pro­jeka­ta. Privre­meno su obus­tavl­jene aktivnos­ti pro­jek­ta ”Zajed­no do zdravl­ja” koji real­izu­je pirot­s­ki Dom zdravl­ja. Usko­ro se o~ekuje nas­tavak real­izaci­je pro­jek­ta. Dom zdravl­ja Pirot od progla{enja vanrednog stan­ja rad je pri­lago­dio epi­demi­ji Kovi­da 19.