BRNABIĆ: DRŽAVA ĆE NAĆI NAČIN ZA OŽIVLJAVANJE ZVONAČKE BANJE

Predsed­ni­ca Vlade Srbi­je Ana Brn­abi} tokopm dvod­nevne posete Pirot­skom okrugu poseti­la je i Zvona~ku ban­ju i upoz­nala se sa vi{egodi{njim prob­lemi­ma ovog neka­da omil­jene turisti~ke des­ti­naci­je. U emisi­ji TV „Oni ka‘u„ pre­mi­jer­ka je istak­la da }e se nova Vla­da ozbiljno poz­abav­i­ti pronala‘enjem investi­to­ra i ula­gan­jem u ovaj kraj.