PREDŠKOLSKA USTANOVA NEĆE RADITI DO DALJEG, JEDNA SERVIRKA POZITIVNA NA VIRUS KORONA

Posle pre­poruke za rad Zavo­da za javno zdravl­je, Štab za vanredne situaci­je, uzi­ma­jući u obzir epi­demi­js­ki pro­ces širen­ja virusa COVID19, doneo je odluku da iz pre­dostrožnos­ti obus­tavi rad Predškolske ustanove ”^ika Jova Zmaj”, iako to nije nared­ba Zavo­da. Ovak­va pre­poru­ka je done­ta, jer je bris kod jedne servirke koja radi u kuhin­ji i servi­ra hranu, pozitivan.