POSETA ANE BRNABIĆ PIROTU

Pre­mi­jer­ka Srbi­je min­u­log viken­da borav­i­la je dvod­nevnoj poseti Babu{nici I Piro­tu. Gostuju}i u emisi­je ”Oni ka‘u” Tele­viz­ije Pirot pre­mi­jer­ka je gov­o­rila o privred­nim poten­ci­jal­i­ma Pirot­skog okru­ga, NALED‑u ~iji je Pirot jedan od najs­tar­i­jih ~lano­va. Tako|e, iznela je svo­je vi|enje o izgrad­nji mini­hidroelek­trana, pro­tiv kojih u posled­njih god­inu dana protestvu­ju bro­jne ekolo{ke orga­ni­zaci­je u zemlji, pod­staknute inci­ja­tivom Orga­ni­zaci­je ”Odbran­i­mo reke Stare pla­nine” o zabrani izgrad­nje deriva­cionih mini­hidroelek­trana na Staroj planini.