NOSTAVAK RADOVA U SELU GRADAŠNICA

Nas­tavl­jeno je asfalti­ran­je u selu Grada{nica. Obi­man pro­jekat ure|enja sela zapo~et je kra­jem avgus­ta pro{le godine kada su zavr{eni priprem­ni radovi na ~i{}enju i pro­dublji­van­ju odvod­nih kanala, kao i izgrad­nju novih, kako bi se sa~uvao tek postavl­jeni asfalt. Vred­nost ovog pro­jek­ta je 22 mil­iona dinara.