RUŽIĆ I FABRICI O ZNAČAJU REFORME JAVNE UPRAVE I PODRŠCI EU SRBIJI

Podr{ka Evropske uni­je refor­mi javne uprave u Srbi­ji tra­je neprekid­no od 2000. godine. Ulo‘eno je vi{e od 200 mil­iona evra u pro­fe­sion­al­izaci­ju uprave, razvoj elek­tron­skih uslu­ga, upravl­ja­van­je javn­im finan­si­ja­ma, ali i u unapre|enje rada lokalnih samoupra­va i neza­v­is­nih insti­tu­ci­ja. Za{to je refor­ma va‘na za gra|ane i privre­du? U kojoj meri je u tome zna~ajna podr{ka Evropske uni­je Srbi­ji? O tome u zajedni~kom inter­vjuu gov­ore min­istar za dr‘avnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ru‘i} i {ef del­e­gaci­je Evropske uni­je u Srbi­ji Sem Fabrici.