OPŠTA BOLNICA NABAVILA NOVI APARAT ZA SLUŽBU ONKOLOGIJE

Op{ta bol­ni­ca Pirot iz sop­stvenih sredstava,a uz odobren­je nadle‘nog min­istarst­va nabav­i­la je savre­menu komoru za rast­varan­je cito­sta­ti­ka za potrebe Slu‘be onkologi­je. Ovaj savre­meni med­i­cin­s­ki aparat omogu}i}e bezbe­di­ji rad med­i­cin­skom osoblju u ovoj slu‘bi.