OO SRS: ŠEŠELJ 2. JUNA U POSETI PIROTSKOM OKRUGU

Okru‘ni odbor Srpske radikalne stranke Pirot, na ~elu sa predsed­ni­com Nata{om Poti}, najavio je dolazak lid­era ove stranke Vojisla­va [e{elja za 2. jun. Lid­er radikala }e obi}i op{tine u okrugu, a u Piro­tu }e na trgu raz­go­varati sa gra|anima. Gra|ani koji ‘ele da daju podr{ku listi SRS‑a, mo}i }e to da urade do 5. juna u pros­tori­ja­ma zatvorenog bazena, u kance­lar­i­ji broj 4.