OD PONEDELJKA PREVOZ NA SVIM LINIJAMA GRADSKOG I PRIGRADSKOG SAOBRAĆAJA

Od ponedelj­ka }e pono­vo funkcionisati pre­voz na svim lin­i­ja­ma grad­skog i pri­grad­skog saobra}aja na ter­i­tori­ji Piro­ta. To podrazume­va i pre­voz povla{}enih kat­e­gori­ja put­ni­ka koji ima­ju odgovaraju}u legit­i­maci­ju za bespla­tan pre­voz i izda­van­je mese~nih kar­ti na svim lin­i­ja­ma, obave{tavaju iz Gradske uprave Pirot. Pre­voz }e se obavl­jati pre­ma redu vo‘nje koji va‘i u peri­o­du |a~kog ras­pus­ta bez |a~kih polaza­ka. Iz Gradske uprave nagla{avaju da su u skladu sa instruk­ci­jom kriznog {taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti Covid19 svi put­ni­ci i dal­je obavezni da se strik­t­no pridr‘avaju propisanih mera pre­ven­ci­je. Obavezno je no{enje li~ne za{titne opreme, mas­ki i rukav­i­ca, odr‘avanje fizi~ke dis­tance na stajali{tima i u vozil­i­ma. Put­nici­ma koji lI~nu za{titnu opre­mu ne koriste na prav­i­lan na~in ne}e biti dozvol­jen ulazak u vozi­lo, ka‘e se u saop{tenju. Put­ni­ci su du‘ni da se pridr‘avaju uput­sta­va voza~a.