KOŠARKAŠI PIROTA U PRVOJ KOŠARKAŠKOJ LIGI SRBIJE?

Gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi}, danas je u izjavi za TV Pirot ekskluzivno objavio da }e KK Pirot najverovat­ni­je igrati u Ko{arka{koj ligi Srbi­je. O~ekuje se odlu­ka Ko{arka{kog saveza, posle ~ega }e se znati da li }e pirot­s­ki ko{arka{i prvi put u istori­ji igrati u eli­ti. Kako nezvani~no saz­na­je­mo, veliku ulogu u posre­dovan­ju da na{ klub zaigra u ovoj Ligi imao je i na{ proslavl­jeni ko{arka{ki stru~njak Svetislav Kari Pe{i}, zvani~ni pro­mot­er Pirota.