IZ BUDŽETA GRADA ZA POLJOPRIVREDU 58 MILIONA DINARA

Fond za razvoj poljoprivrede gra­da Piro­ta, zbog epi­demi­je korona virusa, ove godine kas­ni­je raspisu­je konkurs za dodelu sub­ven­ci­ja za poljoprivred­nike za 2020. god­inu. Iznos sred­sta­va nije se men­jao u odno­su na prethod­nu god­inu.