GG NAJBOLJE ZA PIROT: JEDINA SMO PRAVA OPOZICIJA

Nosi­lac liste Grupe gra|ana Najbol­je za Pirot dr @arko Todor­ovi} pred­stavio je lis­tu ove grupe gra|ana za predstoje}e lokalne izbore. Kritikuju}i lokalnu vlast poz­vao je gra|ane da podr‘e lis­tu pod red­nim bro­jem 3.