U TOKU KONKURS MUP‑a ZA 34 POLICAJCA U OKRUGU

U toku je konkurs Min­istarst­va unutra{njih poslo­va za 1.060 polazni­ka Cen­tra za osnovnu poli­ci­jsku obuku. Pri­javlji­van­je kan­di­da­ta je do 5. juna. Konkur­som su obuhva}ene sve poli­ci­jske uprave u Srbi­ji.