SPECIJALIZOVANA ODELJENJA I DUALNO OBRAZOVANJE U PIROTU

U pirot­skim sred­njim {kola­ma za upis u prvi razred u nared­noj {kol­skoj godi­ni ima 572 mes­ta. Od toga je 110 mes­ta u speci­jal­i­zo­van­im i odel­jen­ji­ma dualnog obra­zo­van­ja. Konkur­som je predvi|en upis ~etiri ovak­va odel­jen­ja u tri pirotske sred­nje {kole.