NEMA NOVIH SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD VIRUSA KORONA U OKRUGU

Pre­ma posled­njem izve{taju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, nema novih lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od koron­avirusa na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga. Do danas je na ter­i­tori­ji Pirot­skog okru­ga ukup­no uzorko­vano 2039 bri­se­va, od kojih je na COVID 19 testi­ra­no 1989 uzoraka,a ~eka­ju se rezul­tati za 24 brisa. Do sada je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno 140 obolelih od virusa korona: 105 u Piro­tu, 21 u Babu{nici, 13 u Beloj Palan­ci i jedan u Dim­itro­v­gradu. Ukup­no obolelih do 28.maja je 430,a jo{ pet oso­ba je zbog sum­n­je na COVID 19 stavl­jeno pod epidemiolo{ki nad­zor. U Op{toj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta sum­n­jivih na COVID 19. Danas je uzorko­vano jo{ 26 bri­se­va sa podru~ja Okru­ga od kojih je samo pet sa sum­n­jom na koron­avirus. Epidemiolo{ka situaci­ja u fir­ma­ma je sta­bil­na, nema novih potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja. Epidemiolo{ka situaci­ja je sta­bil­na, ka‘e dr Rad­mi­la Zec, epi­demi­olog ZZJZ Pirot.