BROJNE AKTIVNOSTI PIROTSKIH RADIO AMATERA

Tokom tra­jan­ja vanrednog stan­ja, pirot­s­ki radio ama­teri su bili svakod­nevno na terenu. O aktivnos­ti­ma klu­ba radio amat­era za na{u tele­viz­iju gov­ori predsed­nik Bojan Bo‘i}.