U TOKU UPIS UČENIKA U SREDNJU MEDICINSKU ŠKOLU U PIROTU

U toku je upis u sred­nju med­i­cin­sku {kolu u Piro­tu. Ova {kola, upisa}e drugu gen­eraci­ju u~enika sa koji­ma rade pro­fe­sori iz neko­liko grado­va Srbi­je.