U OKRUGU OD POČETKA EPIDEMIJE VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD 140 OSOBA

U okrugu je u posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en kod jo{ jedne osobe iz Piro­ta, a testi­rana su 32 uzor­ka.Od po~etka epi­demi­je virus je u Pirot­skom okrugu lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod ukup­no 140 oso­ba: kod 105 u Piro­tu, 21 u Babu{nici, 13 u Beloj Palan­ci i kod 1 osobe u Dim­itro­v­gradu, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.^eka­ju se rezul­tati za 44 uzor­ka.Do danas je ukup­no obole­lo 430 lica. U pirot­skoj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta sum­n­jivih na Covid19, tri obolele osobe iz okru­ga kod kojih je virus reg­istrovan u posled­n­ja dva dana sme{tene su u KC Ni{ i u sta­bil­nom su stan­ju, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot i Grad­skog {taba za vanredne situaci­je.Od po~etka epi­demi­je u okrugu je uzorko­vano 2013 bri­se­va, od kojih je testi­ra­no 1969 uzo­ra­ka. Nema novih slu~ajeva obolelih od virusa korona u fir­ma­ma. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je sta­bil­na. U nared­nih 10 dana o~ekuje se poja­va pojedina~nih slu~ajeva. Preporu~uje se po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera.