SVE VIŠE PIROTSKIH JAGODA NA TRŽIŠTU

Sve vi{e vo}ara u pirot­skom kra­ju opre­delju­je se za gajen­je jago­da. Trenutne vre­menske pri­like sa mno­go padavina ne idu na ruku proizvo|a~ima.