ISPLAĆENE GRADSKE STUDENTSKE STIPENDIJE I JEDNOKRATNE STUDENTSKE POMOĆI

Uprkos slo‘enoj epidemiolo{koj situaci­ji, prouzroko­vanoj viru­som COVID 19, koja je dovela do uvo|enja vanrednog stan­ja i pre­duz­i­man­ja niza pre­ven­tivnih mera koje su ograni~avale nor­mal­no odvi­jan­je rada, Grad Pirot je uspe{no okon~ao podelu jed­nokrat­nih stu­dentskih stipendi­ja. Uspe{no je okon~ana pro­ce­du­ra dodele jed­nokrat­nih stu­dentskih pomo}i, saop{teno je iz kabi­ne­ta gradona~elnika Piro­ta. U saop{tenju se navo­di da su u toku pro{le nedel­je upla}ene 202 jed­nokratne pomo}i stu­den­ti­ma koji su se jav­ili na konkurs i ost­var­ili ovo pra­vo.Iznosi jed­nokrat­nih stu­dentskih pomo}i se kre}u od 7.000 do 40.000 dinara u zav­is­nos­ti od kat­e­gori­je kojoj stu­dent pri­pa­da i ost­varu­je svo­ja pra­va. Za ovu namenu, iz grad­skog bud‘eta je izd­vo­jeno oko 3 mil­iona dinara, {to je sko­ro dup­lo vi{e od sred­sta­va za isplatu jed­nokrat­nih stu­dentskih pomo}i pro{le godine. Grad Pirot je za finanis­ran­je stipendi­ja i jed­nok­tarnih stu­dents­ki pomo}i iz grad­skog bud‘eta od 2012. do 2020. ukup­no ispla­tio 34,7 mil­iona dinara. Zbog vanrednog stan­ja ove godine nije bilo tradi­cionalnog pri­je­ma za stu­dente koji pri­ma­ju gradske stipendi­je i jed­nokrat­nu pomo}.