I GRAD PIROT POMOGAO U PRIKUPLJANJU NOVCA ZA LEČENJE ČEDE TOŠIĆA

U posled­njih mesec dana putem medi­ja i human­i­tarnih akci­ja priku­pljen je deo nov~anih sred­sta­va potreb­nih za oper­a­tivno le~enje trinaestogodi{njeg ^ede To{i}a iz Piro­ta. Na pod­net zahtev porodice ovog de~aka Grad Pirot je dode­lio sred­st­va koja nedosta­ju u izno­su od 175.000 dinara. Ovoj porod­i­ci lokalna samoupra­va je do sada pomogla kad god je to bilo potreb­no, saop{teno je iz Odse­ka za poslove dru{tvene brige o deci, omlad­inu u zdravstvenu za{titu Odel­jen­ja za van­privredne delat­nos­ti Gra­da Piro­ta. Grad Pirot god­i­na­ma dodelju­je nov~anu pomo} za le~enje dece uzras­ta do 18 god­i­na, izuzetno i za star­i­ju decu uko­liko je porod­i­ca u stan­ju mater­i­jalne potrebe. Ova pomo} odnosi se na pokri­van­je tro{kova le~enja koji nisu obuhva}eni obavezn­im zdravstven­im osig­u­ran­jem preko republi~kog fon­da za zdravstveno osig­u­ran­je, ve} za koje porod­i­ca sama snosi tro{kove. U ovogodi{njem bud‘etu za pomo} za le~enje dece izd­vo­jeno je 1.600.000 dinara. Grad Pirot ovu pomo} pru‘a od 2012. godine. Do sada je real­i­zo­vano vi{e od 200 zahte­va, a za ove namene utro{eno je oko 10 mil­iona dinara, navo­di se u saop{tenju.