BOLNICA POLAKO NORMALIZUJE RAD

Od po~etka pan­demi­je virusa korona i uvo|enja vanrednog stan­ja u Srbi­ji, Op{ta bol­ni­ca Pirot pri­lagodi­la je rad novonastaloj epidemiolo{koj situaci­ji. Pri­men­ju­ju se stru~no ‑metodolo{ka uput­st­va Insti­tu­ta za javno zdravl­je „Milan Jovanovi} Batut”. Do danas su u pirot­skoj bol­ni­ci zbir­nu­ta 53 paci­jen­ta sa sum­n­jom na COVID 19.