REVIZIJA SPISKOVA KORISNIKA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

U Cen­tru za soci­jal­ni rad bi}e ura|ena reviz­i­ja za vi{e od 630 porod­i­ca koje pri­ma­ju neograni~eno nov~anu soci­jal­nu pomo}. Pove}an je i broj pozi­va kojim se pri­javlju­je nasil­je u porodici.