JOŠ JEDAN NOVOBOLELI LABORATORIJSKI POTVRĐEN, UKUPNO 139 U OKRUGU OD POČETKA EPIDEMIJE

Do 26.maja od ukup­no uzrko­vanih 1989 bri­se­va, testi­ra­no na COVID 19 je 1937 uzo­ra­ka. Od toga se za 32 uzor­ka ~eka­ju rezultati,poslednji su podaci ZZJZ. Danas je jo{ jedan novooboleleli lab­o­ra­tori­js­ki potvr”|en. Ukup­no od po~etka epi­demi­je labo­pra­tori­js­ki potvr|eno 139 oso­ba u Okrugu: 104 u Piro­tu, 21 u Babu{nici, 13 u Beloj Palan­ci i jedan u Dim­itro­v­gradu. Ukup­no obolelih do danas je 428 oso­ba( jedan lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en i 7 oso­ba su pod epidemiolo{kim nad­zorom). Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci je dvo­je paci­je­na­ta. U stail­nom su stan­ju. Danas je uzorko­vano jo{ 20 bri­se­va sa podru~ja okru­ga od koji je ka‘e dr Rad­mi­la Zec,epidemiolog, samo 6 sum­n­ji na COVID 19. Epidemiolo{ka situaci­ja u fir­ma­ma je sta­bil­na, nema novih slu~ajeva. U Tigru a.d. bilo je dvo­je obolelih(majka i sin) ‚svi nji­hovi blisku kon­tak­ti sa radnog mes­ta testi­rani su i neg­a­tivni. Zna~aj je da se po{tuju mere no{enja mas­ki i dis­tance. U Tigar Tajer­su je bio je jedan oboleli, 9 bliskih kon­taka­ta sa radnog mes­ta testi­rani i neg­a­tivni. Od obolelih, zaposlenih u kroja~koj fir­mi „Kar­mod„ zarazi­lo se 8 ~lano­va porodice koji nisu imali simp­tome ili su bili sa lagom klini~kom slikom.Zahvaljuju}i mera­ma ku}ne izo­lacije nije do{lo do {iren­ja epi­demi­je. Epidemiolo{ka situaci­ja na podru~ju okru­ga je sta­bil­na i u nared­nih 10-ak dana o~ekuje se poja­va pojedina~nih slu~ajeva. Neo­hod­no je i dal­je po{tovanje svih nalo‘enih mera, navo­di se u saop{tenju dr Rad­mile Zec,epidemiologa ZZJZ.