JOB INFO CENTAR U DRUGOJ FAZI PROJEKTA ”ZNANJEM DO POSLA”

Prva faza pro­jek­ta ”Znan­jem do posla” koji je real­i­zo­vao Zip cen­tar i Udru‘enje Osve‘enje u sarad­nji sa Vladom [vajacarske i Srbi­je, tra­jala je od 2015. do 2019. godine. Odobre­na su sred­st­va i za drugu fazu koja je po~ela jan­u­ara i traja}e naredne ~etiri godine.