UG ”VIZIJA” POČINJE REALIZACIJU PROJEKATA OD 1. JUNA

Udruž‘enje građ|ana “Viz­i­ja” Pirot je osno­vano pre 11 god­i­na i osnovni cilj ovog udru‘enja je unapređ|enje i razvoj komu­nikaci­je, demokratskog i otvorenog dijalo­ga međ|u mladi­ma i svim pri­pad­nici­ma druš{tvene zajed­nice. Udru‘enje uspe{no sara|uje sa lokalnom samupravom I min­istarstvi­ma kod kojih konkuri{e za sred­st­va koja su neophod­na za real­izaci­ju pro­jeka­ta. Od 1. juna, Viz­i­ja }e po~eti real­izaci­ju 3 projekta.