REKONSTRUISAN DEO DOBRODOLSKE ULICE

Gra|evinska sezona u Piro­tu nas­tavl­je­na je ure|enjem del Dobrodolske ulice. Radove je danas obi{ao gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} sa saradnicima.