REDOVNO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I KANALA

Na osnovu zacr­tanog plana [taba za vanredne situaci­je za ovu god­inu, sredi­nom maja po~eli su radovi na ~i{}enju i ure|enju vodotoko­va i kanala u Piro­tu i okolini.