PROGLAŠENA LISTA ”PROFESOR VLADICA TOŠIĆ- POBEDA ZA BUDUĆNOST PIROTA”

Grad­s­ka izbor­na komisi­ja danas je pro­glasi­la izbor­nu lis­tu pod nazivom ”Pro­fe­sor Vlad­i­ca To{i}- pobe­da za budu}nost Piro­ta” koju je pod­nela Gru­pa gra|ana ”Ro|eni za Pirot”. Ova Gru­pa gra|ana je ju~e predala lis­tu odborni~čkih kan­di­da­ta sa pot­pisi­ma građ|ana koji su je podrž‘ali. Ovo je {esta izbor­na lista u Piro­tu koja je do sada progla{ena.