DOM ZDRAVLJA PIROT I DALJE RADI U SKLADU SA AKTUELNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM

Sve slu‘be pirot­skog Doma zdravl­ja rade u skladu sa aktuel­nom epidemiolo{kom situaci­jom ka‘e za TV Pirot dr Radovan Ili}, direk­tor Doma zdravl­ja i doda­je da }e se polako vra}ati u sis­tem rada pre epidemije.