”STRAH — JEDNA TOPLA LJUDSKA PRIČA” U SELEKCIJI FESTIVALA ”JOAKIM VUJIĆ”

Glumac Nar­o­dnog pozoriš­ta Pirot i umet­nič­ki direk­tor Alek­san­dar Radulović, ove godine obeleža­va 20 god­i­na rada u ovoj ustanovi kul­ture. O pred­stava­ma, sarad­nji sa red­itelji­ma i učešću Nar­o­dnog pozoriš­ta Pirot na pred­sto­jećem fes­ti­valu ”Joakim Vujić” gov­ori za našu televiziju.