REALIZACIJA PROJEKTA ”PODRŠKA PRISTUPU FINANSIJAMA I NOVIM TRŽIŠTIMA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA JUGOISTOČNE SRBIJE”

Cen­tar za razvo­jnu podršku i ini­ci­ja­tivu „NOVITAS Pirot je tokom prethod­nih šest mese­ci uz podršku Evropske uni­je real­i­zo­vao pro­jekat pod nazivom ”Podrš­ka pris­tupu finan­si­ja­ma i novim tržiš­ti­ma za mala i sred­n­ja pre­duzeća Jugo­is­točne Srbi­je”. Cilj je dopri­nos većoj održivosti i konkurent­nos­ti mal­ih i sred­njih pre­duzeća i pre­duzetni­ka na ter­i­tori­ji pet okru­ga Jugo­is­točne Srbi­je: Pirot­skog, Nišavskog, Zaječarskog, Jablaničkog i Pčin­jskog okruga.