PRIKUPLJENO 305.000 DINARA ZA ČEDINU OPERACIJU, POMOĆ NEOPHODNA I DALJE

Čeda Tošić, tri­naesto­godišn­ji Piroćanac od rođen­ja bolu­je od cere­bralne par­al­ize. Prvu operaci­ju imao je sa samo tri godine, 2011. Posle druge i treće operaci­je uspeo je da pro­ho­da. Nje­go­va sreća tra­jala je do pre 6 mese­ci kada je bolest napre­dovala zbog naglog Čedinog ras­ta. ”Zabrana kre­tan­ja” za Čedu nije ukin­u­ta. U vreme pan­demi­je virusa korona, Čedu smo zatek­li za stolom uz knjigu, pisao je domaći zadatak u dnevnom boravku. Za neophod­nu operaci­ju koju će radi­ti rus­ki lekari kra­jem juna ili početkom jula bilo je neophod­no prikupi­ti 305. 000 dinara. Zah­valju­jući human­im ljudi­ma ovaj novac je brzo prikupljen.