PODRŠKA PREDUZETNICIMA U NABAVCI OPREME ZA 2020.

Min­istarst­vo privrede raspisa­lo je Javni poziv za dodelu bespovrat­nih sred­sta­va za privredne sub­jek­te u okviru Pro­gra­ma podr{ke mal­im i sred­njim preduze}ima za nabavku opreme u 2020. godini.