KLIKOM I POZIVOM DO INSPEKTORA, PROPISA I SAVETA

Kra­jem mar­ta počeo je sa radom Kon­takt cen­tar repub­ličk­ih inspekci­ja koji pokri­va rad 44 inspekci­je na repub­ličkom nivou. Gra|ani i privre­da imali su pri­liku da preko saj­ta www.inspektor.gov.rs, kao i tele­fonom, pri­jave sve nepravil­nos­ti koje su uočili tokom vanrednog stan­ja zbog pan­demi­je Kovid-19 virusa i informišu se o svo­jim prav­i­ma i obaveza­ma. U prvih 6 nedel­ja, dnevno je u pros­eku sti­za­lo više od 70 različi­tih pri­ja­va. Refor­ma inspekci­ja deo je ukup­ne reforme javne uprave koju u našoj zemlji podrža­va Evrop­s­ka uni­ja.